Otak.uk

Jasa Backlink Murah

Job Emptiness: Comhordaitheoir Árainn Mhór Gníomhach / Lively Arranmore Co-ordinator

Cuideachta Forbartha Áitiúla Dhún na nGall: Comhordaitheoir Árainn Mhór Gníomhach.

Is Cuideachta Forbartha Comhtháite Áitiúla í Forbairt Áitiúil Dhún na nGall CTR a cuireadh ar bun sa bhliain 1995. Cuireann muid líon áirithe cláracha, atá maoinithe go seachtrach, ar fáil do Phobal Dhún na nGall.   Tá Cuideachta Forbartha Áitiúla Dhún na nGall (DLDC) ag tabhairt cuireadh do dhaoine iarratais a chur isteach don phost mar Chomhordaitheoir ‘Árainn Mhór Gníomhach’ atá a mhaoiniú ag ‘Empowering Communities’. Search engine marketing conradh bliana ar théarma seasta go dtí an 31ú Nollaig 2024.

Bhéarfaidh Comhordaitheoir ‘Árainn Mhór Gníomhach’ tacaíocht do dhaoine aonair agus do ghrúpaí pobail ar Árainn Mhór agus déanfaidh sé iad a chumasú le sláinte agus folláine an lucht cónaithe a fheabhsú, ag dul i ngleic, mar sin, leis na tionchair dhiúltacha a bhaineann le bochtaineacht agus imeallú. Tá trí bliana de thaithí ábhartha i gcur chun cinn sláinte agus folláine / comhordú i bpobail atá faoi mhíbhuntáiste, riachtanach.

Ta Sainchuntas Poist le fáil ó  [email protected]  agus fosta ar shuíomh gréasáin an DLDC www.dldc.org. 

Chun iarratas a dhéanamh don phost, seol do Litir Iarratais ar ríomhphost, le do Curriculum Vitae agus tabhair breac-chuntas soiléir ar conas a chomhlíonann tú na critéir chuig: Rannóg Acmhainní Daonna, ag: [email protected]

Na hiarratais gan a bheith istigh níos moille ná an Dé Luain an 20ú Samhain 2023. D’fhéadfadh na hagallaimh a bheith ag tosnú an tseachtain dar tús an 27ú Samhain 2023. Coimeádaimid an ceart againn féin an critéir gearrliostaithe a leasú. D’fhéadfaí painéal a chur le chéile óna líonfaí folúntais cosúil leo. 

Tá Forbairt Áitiúil Dhún na nGall CTR tiomanta do Pholasaí Comhdheise.

Dícháileoidh stocaireacht. 


Donegal Native Growth CLG: Lively Arranmore Co-ordinator

Donegal Native Growth CLG is an built-in native improvement firm established in 1995.  We ship quite a few exterior funded programmes to the Donegal Group.  Donegal Native Growth CLG (DLDC) at the moment are inviting functions for the place of ‘Lively Arranmore’ Co-ordinator, funded by Empowering Communities.  This can be a fixed-term contract till 31st December 2024.

The ‘Lively Arranmore’ Co-ordinator will help and empower people and group teams in Arranmore to reinforce and enhance well being & wellbeing of inhabitants, thus addressing the unfavorable results of poverty and marginalisation.  3 years’ related expertise in a well being and wellbeing promotion/co-ordination in deprived communities is required. 

Job Descriptions can be found from [email protected]  and in addition on the DLDC web site www.dldc.org  

To use for the place, please submit by electronic mail a Letter of Utility along with present Curriculum Vitae and clearly define the way you meet the factors to:  HR Division at: [email protected]

Purposes to reach no later than Monday 20th November 2023.  Interviews are more likely to happen week starting 27th November 2023.  We reserve the best to reinforce the shortlisting standards.  A panel could also be shaped from which comparable vacancies could also be stuffed. 

Donegal Native Growth CLG is dedicated to a Coverage of Equal Alternative.

Canvassing will disqualify.

 

Job Emptiness: Comhordaitheoir Árainn Mhór Gníomhach / Lively Arranmore Co-ordinator was final modified: November seventh, 2023 by Rachel McLaughlin

Tags: