Otak.uk

Jasa Backlink Murah

Vacancies: Donegal Schooling and Coaching Board has vary of positions

Donegal Schooling and Coaching Board (ETB) are at present recruiting for Useful resource Individuals (3) at Youthreach Centres in Buncrana and Glengad.

The required topic areas are:

  • Well being and Health and Info and Communications Know-how
  • Communications and Literacy (English)
  • Work Expertise and Teamwork

The working hours for every submit is 17.5 hours per week. 

The time limit for receipt of accomplished purposes is 12.00 midday on Thursday, seventeenth August 2023.

Please go to the Vacancies part on www.donegaletb.ie for additional info and an utility pack.

The Youthreach programme is for younger folks aged 16-20 years who’ve left college early and have obtained few or no {qualifications}.

What programs can be found in Youthreach?

Youthreach provides younger folks a variety of studying and coaching alternatives. A variety of nationwide High quality and {Qualifications} Eire (QQI) awards are offered together with Ranges 1 or 2 Normal Studying, Degree 3 Employability Expertise and Degree 4 Normal Studying. Topics, various from centre to centre, embrace artwork and craft, catering, computer systems, childcare, hairdressing, well being and health, literacy, numeracy, workplace abilities, outside pursuits, private growth, woodcraft and lots of extra. Work expertise can also be an vital a part of the Youthreach programme. Different {qualifications} embrace primary meals 

Fógra Folúntais

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ag earcú faoi láthair do Dhaoine Acmhainne (3) ag Ionaid Cumasóige Bun Cranncha agus Gleann Gad. Is iad na réimsí ábhair riachtanacha:

  • Sláinte agus Folláine agus Teicneolaíocht Faisnéise agus Chumarsáide (TFC)
  • Cumarsáid agus Litearthacht (Béarla)
  • Obair Foirne agus Taithí Oibre

Is é 17.5 uair an chloig in aghaidh na seachtaine na huaireanta oibre do gach submit. 

Is é 12.00 meán lae ar Déardaoin, 17ú Lúnasa 2023 an dáta deireanach ar a nglacfar le iarratais chomhlánithe.

Tuilleadh eolais agus pacáiste iarratais ar fáil ar an leathanach Folúntais ar www.donegaletb.ie

Tá an clár Cumasóige dírithe ar dhaoine óga idir 16-20 bliain d’aois a d’fhág an scoil go luath agus a bhfuil beagán cáilíochtaí nó cáilíochtaí ar bith acu.

Cad iad na cúrsaí atá ar fáil i gCumasóige?

Cuireann Cumasóige réimse leathan deiseanna foghlama agus oiliúna ar fáil do dhaoine óga. Cuirtear réimse dámhachtainí náisiúnta de chuid Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) ar fáil lena n-áirítear Leibhéil 1 nó 2 Foghlaim Ghinearálta, Leibhéal 3 Scileanna Gnóthaithe Poist agus Leibhéal 4 Foghlaim Ghinearálta. Athraíonn na hábhair ó ionad go hionad; ina measc tá: ealaín agus ceardaíocht, lónadóireacht, ríomhaireacht, cúram leanaí, gruagaireacht, sláinte agus folláine, litearthacht, uimhearthacht, scileanna oifige, gníomhaíochtaí allamuigh, forbairt phearsanta, ceardaíocht adhmaid agus i bhfad níos mó. Tá taithí oibre mar pháirt thábhachtach den Chlár Cumasóige fosta. I measc na gcáilíochtaí eile tá: Bunsláinteachas Bia, CETR, Garchabhair agus Gradaim Gaisce

Vacancies: Donegal Schooling and Coaching Board has vary of positions was final modified: July twenty eighth, 2023 by Employees Author